Stadgar

STADGAR för Riksföreningen för Metabol Hälsa

Ideell förening, bildad 12/3 2017, med org.nr 802507-8695 och med säte på Dalarö i Haninge kommun.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål
Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet i form av rådgivande stöd till metabolt sjuka och rådgivning om hur metabol sjuklighet kan minskas och förhindras. Föreningen skall även via en speciell stiftelse kunna samla in pengar för stöd till oberoende forskning och upplysning rörande metabol sjuklighet.

2 § Oberoende
Föreningen är oberoende av ekonomiska och politiska intressen. Föreningen är förhindrad att ta emot någon form av ekonomiskt eller annat stöd från såväl läkemedels- som livsmedelsindustrin. Föreningen står även oberoende gentemot såväl Statens Läkemedelsverk som Livsmedelsverket. Till styrelseledamot eller annan förtroendepost i föreningen kan endast väljas personer utan bindning i förhållande till nämnda företag och myndigheter. Till medlem i föreningen kan alla utan starka bindningar till industri och myndighetsintressen antas.

3 § Ekonomi
Föreningens verksamhet skall finansieras genom årliga medlemsavgifter och donationer. Föreningen skall bilda en benefik stiftelse för att kunna bedriva insamling till forskning och vetenskapliga utredningar rörande metabol sjuklighet. Stiftelsen skall ansöka om 90-konto från Svensk Insamlingskontroll.

4 § Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

5 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

6 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av styrelsens ordförande.

7 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

8 § Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

9 § Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och
sekreterare, delas lika mellan parterna.

10 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster på två på
varandra följande medlemsmöten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

11 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster på två på
varandra följande medlemsmöten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte. I
beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till Kostfonden
(http://www.kostfonden.se) och föreningens handlingar m.m. skall arkiveras på Stadsarkivet hos
den kommun där föreningen vid upplösningstillfället har sitt säte.

12 § Medlemskap
Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter.
När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen.
Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem. Styrelsen ska godkänna alla
medlemskap och endast medlem som inte hotar föreningens oberoende kan antas som medlem.

13 § Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den
31 december får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall
genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

14 § Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala
av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller
uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas
utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter
som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges
vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet
skriftligen meddelas den berörde.

15 § Medlems rättigheter och skyldigheter
• Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
• Medlem har rätt till information om föreningens angelägenheter
• Medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
• Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av
föreningen
• Medlem skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE
16 § Tidpunkt
Kallelse Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad
på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen, senast tre
veckor före mötet tillställas medlemmarna på följande sätt; via mail, i föreningens Facebookgrupp
och på hemsidan. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning
av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller
dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas
berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med
styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I
kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

17 § Förslag till motioner att behandlas av årsmöte
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall
vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt
yttrande över förslaget.

18 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt
Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet och under mötesåret fyller
lägst 15 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem
som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

19 § Beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

20 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med
undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.
Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet.
Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende
av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val
krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker
öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte
avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden
är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika
röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

21 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen
får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

22 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste verksamhets/räkenskapsår.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhets-
/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmar
(motioner).
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
c) 3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
d) 2 revisorer jämte 2 suppl. för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5.
Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna
får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet. Inget utöver det som finns i kallelsen
får tas upp och beslutas på årsmötet.

23 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte
när en revisor eller minst 10 % del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan
framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en
begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader
från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas
medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vidare skall kallelsen
med förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida. Underlåter styrelsen
att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående
stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om
rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och
17 §.

VALBEREDNINGEN
24 § Sammansättning
Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen
sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen
skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut,
om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen
meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER
25 § Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll
och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska
vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna
tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och
räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse
senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN
26 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt 3-5 övriga ledamöter samt 1-3 suppleanter. Styrelsen utser
inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder
för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före
mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m.
kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte
rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till
befattning inom styrelsen.

27 § Medicinskt råd
Styrelsen har mandat att tillsätta ett medicinskt råd för att biträda styrelsen med underlag vid
beslut där medicinsk kompetens är önskvärd.

28 § Styrelsens uppgifter
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens
angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet
enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
• verkställa av årsmötet fattade beslut
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen • ansvara för och förvalta föreningens medel
• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §
• förbereda årsmöte

29 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har
begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet
ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter
är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom
ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning
eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas
vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll
skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande
mening skall antecknas till protokollet.

30 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till
sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut
med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.