Inbjudan till årsmöte  
6 juni 2022 kl 15 på Dalarö 

Se årsmöteshandlingar och anmälan nedan. 

Kom gärna till Dalarö lite tidigare på dagen och fira nationaldagen med sång i kyrkan kl. 12:30 och flagghissningsceremoni utanför Tullhuset kl. 13:45.
Det finns gott om matställen, se www.dalaro.se 
 
Riksföreningen för Metabol Hälsa (RMH) startades 2017 för att bedriva ideell verksamhet i form av rådgivande stöd till metabolt sjuka och om hur metabol sjuklighet kan minskas och förhindras. Föreningen var tidig med att förklara att den verkliga pandemin är den Metabola Pandemin. Cirka hälften av alla dödsfall i samhället sker i förtid på grund av olika sjukdomar vars orsaker kan hänföras till störningar i den naturliga ämnesomsättningen. Denna sjuklighet skulle kunna minskas drastiskt med relativt enkla åtgärder inom kost och livsstil. Detta är grunden till vår förhoppning att en folkrörelse för metabol hälsa kan bidra till bättre livskvalitet och längre och friskare liv för människor i vårt land. 

Förändrade omständigheter 

Utbrottet av Covid-19 influensaepidemin och de politiska reaktionerna på denna ändrade kraftigt förutsättningarna för föreningens verksamhet. Vi kunde inte längre bedriva den medlemsverksamhet vi med framgång hade bedrivit i 3 år med många möten runtom i landet, vilket gjort att har fått drygt 4000 betalande medlemmar och ett flertal gåvogivare. Via blogg på hemsidan och via annonsering har vi nått ut till många 100.000-tals fler personer, som delar vår uppfattning att samhället inte sköter det preventiva hälsoarbetet och att vi själva måste ta ett större ansvar för vår hälsa.  
 
Utöver de problem som coronapolitiken orsakade har föreningen nyligen drabbats av ett allvarligt bakslag. Föreningens ordförande och medicinske ledare docent Ralf Sundberg har avlidit efter en längre tids sjukdom. Vice ordföranden Lars Bern har de senaste åren fungerat som tillförordnad ordförande. Styrelsen i övrigt saknar också medicinsk yrkeserfarenhet med undantag av vårt medicinska råd med personer med den erfarenheten. Lars Bern fyller 80 år och har undanbett sig omval. Han kommer dock fortsatt att vara aktiv i föreningen. Flera av övriga styrelseledamöter avgår också av åldersskäl.  
 
Föreningen har således varit i starkt behov av att hitta en ny ledning för att kunna driva föreningen vidare. Mot denna bakgrund har vi under våren beslutat att tills vidare upphöra med nyrekrytering av medlemmar och koncentrerat arbetet till att hitta nya styrelsekandidater och forma en ny handlingsplan. 
 
Årsmötet 2020 genomfördes som en digital enkät, som fick ett starkt gensvar. Protokollet finns att läsa på hemsidan under nyheter och dokument. 484 medlemmar deltog i enkäten och utöver de formella årsmötesbesluten fick vi många förslag från medlemmar, som var intresserade att på olika sätt delta i föreningens fortsatta arbete.   
 
Under våren fick styrelsen kontakt med den ideella föreningen Nordic Nutrition Council (NNC) (https://www.nordicnutritioncouncil.com) med i stort sett samma inriktning som vår egen förening. NNC verkar för att skapa förutsättningar för en god folkhälsa genom att på vetenskaplig grund öka samhällets kunskap inom området kost och nutrition samt öka insikten om näringsämnens inverkan på hälsan.  Flera av NNCs medlemmar är också medlemmar hos oss. NNC har en kompetent yrkesverksam yngre ledning. NNC har dock inte varit lika lyckosam i sin marknadsföring, som vi har varit. NNC har därför en svagare ekonomi än vår och har av det skälet sökt lösningar på hur NNC skall kunna driva sin verksamhet vidare.  
 
Efter intensiva kontakter beslöt NNCs årsmöte i april att avveckla föreningen och gå upp i RMH. Styrelserna för de båda föreningarna har i diskussioner enats om det gynnsamma med en sammanslagning för att bättre kunna ge service till sina medlemmar och agera i sakfrågorna kring naturlig, metabol, hälsa. Det definitiva beslutet kräver dock enligt NNCs stadgar ett extra årsmöte i NNC i oktober. Lars-Olof Landin och Tony Berglund, som av RMHs styrelse har utsetts att vara RMHs kontaktpersoner med NNC. Dessa båda valdes i april in i NNCs styrelse som brobyggare med uppgift att förbereda uppgåendet i RMH. 

Styrelsens proposition till årsmötet

Styrelsen menar att låta NNC gå upp i RMH är en idealisk lösning för bägge föreningarnas medlemmar. För RMHs del innebär detta att föreningen får in yngre och medicinskt kompetenta personer i ledningen, vilket har varit ett krav för att vi ska kunna fortsätta. Den redan planerade omläggningen av hemsida och medlemssystem kan nu genomföras och det krävs heller inga stadgeändringar eller förändringar i övrigt av RMHs verksamhet. Föreningen byter bara namn till förslagsvis Näringsrådet för Metabol Hälsa, vilket ju är exakt vad föreningarna står för. 
 
Styrelsen föreslår att årsmötet i juni väljer en ny styrelse med samma personer, som nu sitter i NNCs nyvalda styrelse att fungera som en övergångsstyrelse. Valberedningens förslag till styrelse finns nedan bland årsmöteshandlingarna.  
Den nyvalda styrelsens ges i uppdrag att under sommaren och hösten förbereda sammanläggningen av de bägge föreningarnas administration, hemsidorna och deras innehåll, systemen för ekonomi och medlemsregister m.m. Arbetet skall vara klart till NNCs årsmöte i oktober, när NNC formellt avvecklas och går upp i RMH med nytt namn. 

Styrelsen genom Lars-Olof Landin, sekreterare 


Anmälan till årsmöte 

Här finns årsmöteshandlingarna och anmäl dig till årsmötet här  


För att vara röstberättigad måste årsavgift för 2021 och/eller 2022 vara betald. Vi kontrollerar vid registreringen och betalning av årsavgiften 200 kr kan göras då.